Zaznacz stronę

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość w odniesieniu do projektu z druku nr 2110, projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska klubu Prawa i Sprawiedliwości w odniesieniu do ww. dokumentu. Satysfakcja moja wynika nie tylko z faktu powierzenia mi tego zadania, ale także przede wszystkim z faktu, że mogę z pełną wewnętrzną akceptacją zarekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie projektu ustawy z druku nr 2110, głosowanie za nim, jak uczynimy to my w klubie Prawa i Sprawiedliwości.

Zaproponowane w tej noweli rozwiązania wychodzą bowiem naprzeciw oczekiwaniom środowisk, których dotyczą. A mianowicie środowisko akademickie z życzliwością przyjmuje propozycję ustanowienia Medalu ˝Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas˝, mądrość i prawda, ze szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi honorowania nim. Szczególnie jest to ważne w sytuacji dewaluacji tego, co naukowe, i deprecjonowania rzetelnej wiedzy i naukowego obiektywizmu przez hochsztaplerów i uzurpatorów wiedzy, którzy korzystając z globalnych mechanizmów autopromocji, kreują świat fetyszy wartości i pseudonauki. Dlatego tak ważne jest docenienie tego, co obiektywne, mierzalne rygorem i kryteriami naukowej rzetelności i bezstronności. To dobry krok w kierunku promowania nauki i naukowców, instytucji badawczych, naukowych oraz ludzi, bez których naukowcy byliby nieco bezradni.

Niebywale cennym rozwiązaniem jest propozycja dedykowana Głównemu Urzędowi Miar, którego usługi metrologiczne, nadzór nad urządzeniami pomiarowymi, działania na rzecz gospodarki są nie do przecenienia. Rozwiązaniem, które rekomendujemy, otwieramy równoprawnie możliwość aspirowania badaczy, pracowników całej instytucji do sięgania po środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Narodowego Centrum Nauki, nie tylko przez wzgląd na wysokie notowania tej instytucji, ale także z uwagi na wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego pracowników. Zawsze byliście w szeregu tych najlepszych, limitowanych jednak dostępem do źródeł finansowania waszych badań ze względu na brak wpisania do katalogu finansowania podstawowych zadań prezesa GUM prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

Rozwiązaniami zawartymi w tym projekcie to zmieniamy. W propozycjach zmian, które rekomendujemy, są także te związane z usprawnieniem obiegu dokumentów i pełnomocnictw do ich podpisywania przez poszczególne osoby w związku z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych oraz dotyczące ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a szczegółowo odnoszące się do Rady Doskonałości Naukowej i umożliwienia procedowania postępowań wznowieniowych dotyczących stopni i tytułów naukowych, także w zakresie sztuki, w przypadku konieczności wyznaczenia innego podmiotu uprawnionego do kontynuowania tej procedury. Dzięki temu eliminujemy problemy związane z oceną efektu działania krajowych naukowych ośrodków wiodących. Ma to także na celu umożliwienie przedłużenia okresu realizacji umów w ramach programu ˝Regionalna inicjatywa doskonałości˝.

Wszystkie ww. zagadnienia znajdują naszą akceptację. Dlatego też klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za projektem ustawy z druku nr 2110. Dziękuję. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor socjologi (w tym socjologii młodzieży i wychowania), autor kilku książek o deprywacji współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Prywatnie wielbiciel polskiej natury oraz zatroskany działacz regionu zielonogórskiego. Poseł IX kadencji Sejmu RP.